CHRÁŇME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE :)

28.08.2018 20:08
SPRÁVNE ODSTRÁNENIE PRODUKTU (POUŽITÉ ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA)
Označenie na výrobku alebo v jeho textoch je uvedené, že po skončení jeho životnosti nevyhadzujte do to do bežného odpadu. 
Zabráňte škodlivým účinkom na životné prostredie a zdravie ľudí v dôsledku nekontrolovaného zneškodňovania odpadu. 
Oddeľte výrobok od iného druhu odpadu, čo zodpovedá recyklácii na podporu opätovného využitia zdrojov materiálu. 
Informácie o mieste a metóde environmentálnej bezpečnej recyklácie tohto produktu by užívatelia mali kontaktovať 
predajné miesto, v ktorom zakúpili výrobok.