Bezpečnosť je najdôležitejšia

 1. Pred každým použitím elektrického vozidla skontrolujte jeho technický stav. Uistite sa či nie sú nejaké časti uvoľnené alebo poškodené.
 2. Elektrické vozidlo nikdy nepoužívajte v blízkosti strmých zrazov, schodov a ďalších nebezpečných miest.
 3. Elektrické vozidlo sa nesmie používať v blízkosti cestných komunikácií.
 4. Elektrické vozidlá nie sú určené na jazdu po cestných komunikáciách, v blízkosti áut, riek, bazénov a chodcov.
 5. Počas jazdy, na elektrickom vozidle, musí mať dieťa vhodnú pevnú obuv.
 6. Počas prevádzky elektrického vozidla, dbajte na to, aby nedošlo k zraneniu. Dávajte pozor na to, aby nijaká časť tela alebo oblečenia dieťaťa nedostala do pohyblivých častí vozidla.
 7. Jednoznačne prosíme o dodržiavanie maximálnej nosnosti elektrického vozidla alebo neprekročenie počtu prepravovaných detí na / vo vozidle.
 8. Pri každej jazde s elektrickým vozidlom musí byť pod dohľadom dospelej osoby.
 9. Rešpektujte prosím pri každej jazde, aby ste menili smer jazdy DOPREDU alebo DOZADU, až vtedy, keď vozidlo zastavíte. Inak by mohlo dôjsť k mechanickému poškodeniu elektrického vozidla. (Záručná lehota sa na takéto poškodenie nevzťahuje).

Pravidlá bezpečnej jazdy sú taktiež veľmi dôležité:

 • brzdenie: elektrický brzdný systém zastaví vozidlo automaticky, keď dieťa uvoľní pedál.
 • narazenie do prekážky: v prípade, že dieťa narazí s autom do pevnej prekážky a má pevne stlačený  plyn a autíčko naraz  prudko zastaví alebo naraz zmení smer jazdy z jazdy pred dozadu alebo opačne môže dôjsť v závislosti na rýchlosti autíčka a váhe dieťaťa k spáleniu vinutia motora a lebo poškodeniu zubov prevodovky.
 • (Záručná lehota sa na takéto poškodenie nevzťahuje). Prosím dodržujte vyššie uvedené bezpečnostné pokyny.

Záručná lehota:

 • na elektrické vozidlá sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov (2 roky).
 • minimálna záručná životnosť batérie je 6 mesiacov, jej kapacita avšak záleží na jej formátovaní, čiže jedná sa o spôsob nabíjania a vybíjania.